Administrarea tehnică a asociaţiei de proprietari

Activităţile acoperite de această ofertă sunt enumerate în cele ce urmeaza şi sunt prestate împreună cu cele care privesc administrarea financiară:

 • Inspectarea proprietăţii comune în vederea înlăturării defectelor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (de ex: scurgeri de apă);
 • Inspectarea proprietății individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari sau ale proprietarilor (de ex: scurgeri de apă, etc.)
 • Controlul facturării corecte a consumurilor în funcţie de indexul contoarelor de bloc sau al contoarelor individuale, dacă acestea există, conform prevederilor legale şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor. Dacă toţi proprietarii sunt abonaţi individuali ai furnizorilor de servicii, administratorul nu răspunde de modul de facturare a consumurilor sau de achitarea facturilor;
 • Supunerea spre analiză, selecţia de oferte şi aprobarea comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, ofertele furnizorilor de servicii care satisfac cerinţele de preţ, durată de execuţie şi calitate, în vederea execuţiei lucrărilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • Procurarea mijloacelor materiale necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente ale elementelor proprietăţii comune ale asociaţiei de proprietari şi răspunderea asupra integrităţii acestora;
 • Înştiinţarea comitetului executiv şi luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, urmare a monitorizării periodice a clădirii sau a locuinţei. Periodicitatea monitărizării (de ex: săptămânal, lunar sau trimestrial) este stabilită de comun acord şi este unul din factorii care influenţează valoarea tarifului de administrare;
 • Rezultatele monitorizării vor fi aduse la cunoștința dvs printr-un e-mail sau o comunicare scrisă detaliată  despre  cele constatate, precum și măsurile prezentate comitetului executiv pentru remedierea eventualelor probleme apărute;
 • Efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea imobilelor din cadrul asociaţiei de proprietari;
 • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii;
 • Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie şi alte activităţi şi, în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
 • Întocmirea şi prezentarea anuală, în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, a raportului privind administrarea proprietăților pentru anul precedent;
 • Alte sarcini hotărâte prin contractul de administrare.

 

Cowen, the president of tulane university, a private institution in new orleans, said he believes that not only are the state-run schools short-staffed, but that the central office for do my homework of https://domyhomework.guru/ the rsd is also.